การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้านอื่น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ