การประชุม คกก.จัดทำแผนจัดหารายได้ มรท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนจัดหารายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาหลักคิดของการจัดทำแผน / การพิจารณาหลักคิดในการจัดหารายได้ / การพิจารณากระบวนการจัดทำแผน/การมอบหมายงาน

กิจกรรมอื่นๆ