การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ด้านงานสอนและด้านงานผลิตบัณฑิตอื่น ๆ ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ด้านงานสอนและด้านงานผลิตบัณฑิตอื่น ๆ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดทำคู่มือและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ด้านงานสอนและด้านงานผลิตบัณฑิตอื่น ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ