การประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับการประชาพิจารณ์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตลอดจนตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ที่เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันในการรับฟังการนำเสนอร่างประกาศฯ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ตลอดจนเพื่อให้ร่างประกาศฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสอดคล้องกับบริบทของทั้ง 3 จังหวัด

กิจกรรมอื่นๆ