I-TECH ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนจากโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการในการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ซึ่งนักศึกษาจะเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ