สำนักวิทยบริการฯ และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดงาน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรม วัดอัมพวัน ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก มูลนิธิรามัญรักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และภาคเครือข่าย สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับเด็ก และเยาวชน ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแจกตะกร้าห่วงใยและข้าวแกงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด - 19 และ การเสวนาประวัติศาสตร์นอกตำรา “คุยเฟื่องเรื่องมอญเมืองละโว้” โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระทางด้านประวัติศาสตร์ และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมอื่นๆ