สวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านงานวิจัย ตลอดจนเพื่อสำรวจความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, รศ.ดี.บุญทวรรณ วิงวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบของการบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ