การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฯ ครั้งที่ 2/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้านอื่น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้านอื่น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ