การประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ