การประชุมแนวทางการดำเนินภายหลังการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของ สตง.

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานภายหลังการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ-จัดจ้างตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ