การประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ