ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้นำชุมชน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, อ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ร่วมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้นำชุมชนของ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ปลูกพืชสมุนไพรตามนโยบายของจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนเพื่อช่วยในการสนับสนุนการรักษาโรคโควิด-19 ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมอื่นๆ