คณะครุศาสตร์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน 2) จ.ลพบุรี และโรงพยาบาลท่าวุ้ง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน 2) จ.ลพบุรี และโรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้แทนของโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (กองบิน 2) และโรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

กิจกรรมอื่นๆ