รายงานสถานการณ์การให้บริการโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลสนามของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลสนามดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้ประสานงานการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอตาคลี ในการให้หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย หรือ Community Isolution (สถานที่ให้ผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียวอยู่ระหว่างการรอส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลัก) โดยศูนย์ดังกล่าวมีเตียงรองรับทั้งหมด 140 เตียง โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 80 เตียง และศูนย์พักคอย จำนวน 60 เตียง ซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าพักในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 10 เตียง และพักในศูนย์พักคอย จำนวน 25 เตียง

กิจกรรมอื่นๆ