มรท.จัดให้ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระจัน และองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ในการใช้สถานที่ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากโรคโควิด-19 ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีเตียงรองรับทั้งหมด 72 เตียง และขณะนี้นี้มีผู้เข้าพักเพื่อสังเกตอาการแล้ว จำนวน 4 เตียง ทั้งนี้หากมีผลยืนยันว่าผู้ที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการติดเชื้อโควิด-19 จะมีการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอินทร์บุรีเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ามอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมอื่นๆ