เตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถานที่พักพนักงาน บ.บี ฟู้ดส์ ในการทำ Bubble and Seal

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ประสานงานกับ บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการลงพื้นที่สำรวจ และตรวจสอบสถานที่ ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการให้ บริษัท บี ฟู้ดส์ ใช้พื้นที่ของศูนย์ฯ เป็นสถานที่พักของพนักงานบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงการทำมาตรการ Bubble and Seal หรือมาตรการควบคุมคนในโรงงานให้มีกิจกรรมปะปนกันเองและปะปนกับบุคคลภายนอกให้น้อยที่สุด รวมถึงไม่ให้มีการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม เพื่อจำกัดการติดเชื้อให้น้อยลงและสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ