การประชุมกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินการของกองบริการการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ