การประชุม คกก.ดำเนินงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารูปแบบการจัดงาน / การพิจารณากำหนดตราสัญลักษณ์การจัดงาน 101 ปี และการจัดทำของที่ระลึก / การพิจารณาผู้ร่วมงาน

กิจกรรมอื่นๆ