การประชุม คกก.ศึกษาแผนงานโครงการ Digital Transformation

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแผนงานโครงการ Digital Transformation ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการวางแผนการดำเนินงานโครงการ Digital Transformation เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน

กิจกรรมอื่นๆ