การประชุม คกก.สื่อสารองค์กร มรท. ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันพิจารณาแนวทางการสื่อสารองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ