I-TECH จัดวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ผู้ใช้บัณฑิต และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณสามารถ แจ้งหิรัญ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์หลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ