การประชุมคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณบดี 6 คณะ เพื่อคัดเลือกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 สำหรับผลการคัดเลือกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อเข้ารับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ได้แก่ รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ