มรท.มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ และกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ามอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมาน คงสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมอื่นๆ