พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น, กิจกรรมเรียนรู้วัคซีน mRNA ผ่านเกมออนไลน์, กิจกรรม Coding กับทางเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต, กิจกรรมสนุกกับปฏิบัติการเคมีย่อส่วน, กิจกรรมการทอดสุญญากาศและการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร, กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใช้สื่อจากโปรแกรม GeoGebra และ Desmos, การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การแข่งขันเรียงความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น ทั้ง 2 กิจกรรมจะนำไปจัดในช่วงเดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ