การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2563 / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562) ระยะ 12 เดือน / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563) คณะครุศาสตร์ / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2565 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ