การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/64

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 สาขาวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 สาขาวิชา / การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาร่างประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ สำหรับวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสาร Lawarath Social E - Journal / การพิจารณาขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อ.ภูเทพ ประภากร / การพิจารณาขอส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ / การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2564 / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน / การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) / การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) / การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

กิจกรรมอื่นๆ