การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/64

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากหมดวาระในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 / การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.ภราดร งามดี / การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ประจำปี 2564 ระดับหลักสูตร / การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ประจำปี 2564 ระดับคณะ / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง / การพิจารณาแนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตร / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน X (ขส.) นักศึกษาภาคปกติ
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่ นายยงยศ พานดอกไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตุ้งติ้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมอบประกาศประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ