มรท.ระดมทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคาร 90 ปี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดระดมทีมแม่บ้านเข้าทำความสะอาดในพื้นที่จุดเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคาร 90 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังพบบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใก้ลชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19

กิจกรรมอื่นๆ