การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/64

คุณวัชระ รักษาพล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย / การพิจารณาแบบสำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

กิจกรรมอื่นๆ