การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/64

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอื่นๆ