การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 / การพิจารณาค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาผู้มีสิทธิยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ