มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ดำเนินการไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตลอดจนเพื่อให้ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.อังคณา อุดมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ ดี ได้คะแนน 4.42 คะแนน ซึ่งเป็นผลคะแนนการประเมินที่นับว่าสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ