การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากกรรมการด้วยกันเอง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้แก่ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, รองประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้แก่ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ได้แก่ ผศ.คธาวุธ ศรียา

กิจกรรมอื่นๆ