การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 8/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแผนความเป็นเลิศ (หลังจากเสนอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564) / การพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับและการออกแบบข้อบังคับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการข้อกฎหมายทั่วไปเชิงนโยบาย จำนวน 3 เรื่อง / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ สำหรับวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวารสาร Lawarath Social E-Journal 

กิจกรรมอื่นๆ