การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ มรท.

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / การพิจารณาร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.3 - 6 / การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษา / การพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านวิชาการ / การพิจารณาการเตรียมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา / การพิจารณาการดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษในระดับคณะ

กิจกรรมอื่นๆ