การนำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มรท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้านำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานอธิการบดี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนา
และในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา, ศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์ภาษา, สำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, สภาคณาจารย์และข้าราชการ, หน่วยตรวจสอบภายใน, สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ