การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/64

ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3  มื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Imporvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563) / การพิจารณาค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ