การประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และลพบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็น 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เป็นศูนย์ประสานงานในด้านนี้

กิจกรรมอื่นๆ