การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 9/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร โดยเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 หลักสูตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีฐานะตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 คน / การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 /  การพิจารณาแนวทางการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6

กิจกรรมอื่นๆ