การประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กร มรท.

ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการใช้งานระบบ Web Profile / การพิจารณาปรับปรุงเนื้อที่การใช้งาน google drive จากกลุ่มผู้ใช้งานอีเมล์ลวะศรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อการเข้าสู่ Webometric ranking ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ