การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 5/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาขอเบิกเงินวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (คงค้าง) ของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาขออนุมัติเงินกองทุนวิจัยฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอื่นๆ