การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/64

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ดร.ภราดร งามดี / การพิจารณาเห็นชอบการเสนอขอผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อ.ณภัทรษกร สารพัฒน์ / การพิจารณาเสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ

กิจกรรมอื่นๆ