การเลือกตั้ง คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 12.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 คุณคทายุทธ ชื่นชม  ได้คะแนนเสียง 55 คะแนน
หมายเลข 2 คุณคนึง สลุงโครพ  ได้คะแนนเสียง 99 คะแนน
หมายเลข 3 คุณวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 43 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 266 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 209 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 12 ใบ

กิจกรรมอื่นๆ