การประชุมกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการจัดทำข้อสอบวิชาวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน 641848001 / การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 / การพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาการคืนรายวิชาและการขอเปิดวิชาเลือกเสรีของคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ