การประชุมชี้แจงเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการบรรยายสมรรถนะฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการบรรยายสมรรถนะเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้มีความเข้าใจในเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนบรรยายสมรรถนะ ในแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ตลอดจนถึงเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในอาชีพและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณคทายุทธ ชื่นชม บุคลากร ชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ