การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาศักยภาพประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

กิจกรรมอื่นๆ