การประชุม คกก.บริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/64

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาการจัดผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 / การพิจารณาการคืนรายวิชาและการขอเปิดวิชาเลือกเสรีของคณะครุศาสตร์ / การพิจารณารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน 641848001

กิจกรรมอื่นๆ