การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/64

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี / การพิจารณารางวัลบุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติให้แก่มหาวิทยาลัย / การพิจารณามอบกระป๋องออมสินบุญเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา / การพิจารณาการจัดทำเหรียญที่ระลึกงาน ครบรอบ 101 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ