การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/64

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ / การพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วย / การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครองแทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง / การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ