มรท.ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE ranking

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ผู้อำนวยการและผู้แทนบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนจาก THE (Times Higher Education) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่สถาบันการวิจัยชั้นนำระดับโลก ในโอกาสให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในรูปแบบการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีประเด็นสำคัญในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ในเรื่องแผนงาน โครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน, แผนงาน โครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และความต้องการสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน

กิจกรรมอื่นๆ